Vad är YAR?


Vad är YAR?

Samhälls- och ungdomsprogrammet Youth at Risk (YAR) är ett internationellt och välbeprövat program som pågår i flera länder. Programmet genomförs i samverkan mellan näringsliv, kommun och civilsamhälle. 

YAR vänder sig till unga som till exempel upplever hopplöshet, lever i konfliktfyllda relationer, har låg skolnärvaro och kanske har otrygga hemförhållanden. Tilliten till viktiga vuxna och samhället saknas ofta. 

YAR har genomförts i USA, Nya Zeeland, Australien, England, Irland, Scotland, Holland, Belgien och Sverige. 


Hur fungerar det?

YAR genomförs i tre strukturerade faser och leds av välutbildade ledare och coacher. En tydlig avsikt med YAR är att i ett mycket tidigt skede introducera och engagera lokalsamhällets egna nyckelpersoner och människor som har lokalkännedom och visst förtroende bland de unga. 

Överenskommelser, klarhet och inkluderande kommunikation är en röd tråd genom hela insatsen. En viktig grundpelare är integritet, att vara ansvarig för den man är och det man säger, att hedra sitt ord, att vara ansvarig i sin kommunikation och sina handlingar.  

Ett väl förberett team av volontärer är avgörande för att ungdomarna skall kunna hantera sina personliga utmaningar. Under själva genomförandefasen får volontärerna fungera som ett tryggt stöd för ungdomarna att hantera sina känslor, vara precis som de är, och börja upptäcka självrespekt och att våga vara öppen med andra. Teamet har därför helt ansvar för att skapa den trygghet som behövs för att unga deltagare kan utvecklas på sin resa mot sina mål. 

Ungdomarna väljer områden i sina liv som de vill förändra, tar personliga beslut i en pedagogisk process och får stort stöd av team och stödpersoner. Volontärerna fyller därmed en avgörande funktion och får därför kontiuerlig utbildning, träning och stöd av YAR´s ledare och organisation under hela programmet. 


Boka ett YAR-seminarium

Seminariet är ett tillfälle att få inblick i hur YAR fungerar rent praktiskt. Seminariet består av två delar: I den första delen ges ett smakprov på vad de professionella, volontärerna och de unga deltagarna möter. I del två presenteras bakgrund, studier och vad som krävs för att inleda förberedelsefasen. 

Seminariet ger en tydlig bild av de möjligheter som YAR innebär för respektive organisation, visar på exempel på samarbetsformer och förväntade resultat för de som är programmets målgrupp. 

.. för vem?

Seminariet vänder sig till nyckelpersoner och beslutsfattare inom näringsliv, ciivilsamhälle, kommunens sakkunniga och folkvalda. Ett gemensamt ställningstagande är en förutsättning för att skapa långsiktiga de effekter som blir resultatet av nära samverkan för målgruppen. Allt börjar uppifrån i de organisationer och myndigheter som inleder ett YAR-program. Det ger en hållbar, långsiktig effekt för undomarna och lokalsamhället. 


.. och nästa steg?

När samhällets aktörer tagit beslut för ett YAR-program inleds förberedelsefasen. Det handlar bland annat om hur projektledningen organiseras lokalt, att skapa flera team av professionella och volontärer och vilken roll aktörerna väljer. Initiativtagarna får tidigt stöd att "äga genomförandet" och skapa delaktighet vilket snabbare leder till engagemang, lokal förankring och långsiktighet. Därefter sker genomförande och uppföljningsfasen, för att optimera långsiktiga effekter och resultat. Vår organisation bistår i processerna, steg för steg, under hela programmet. 


Praktisk information

Ett sätt att få en genuin känsla av hur YAR fungerar är att arrangera ett seminarium i din hemkommun som en hel- eller halvdag. Vi rekommenderar en blandad grupp av deltagare på beslutsfattande nivå som representerar näringsliv, kommun såväl som civilsamhället. 

Representerar du ett företag, ideel verksamhet eller kommun? Vill du veta mer om på vilket sätt YAR kan göra skillnad för er organisation, lokalsamhället och de unga deltagarna? Kontakta oss genom formuläret eller ring 076 - 810 10 01.